SIGAO-Sensei
Morihei Ueshiba
(1883-1969)
Fundador do Aikido

AIKIBLOG

16/12/2015 - 00:00
Miyamoto Sensei in 1989

Tags:

Share