SIGAO-Sensei
Morihei Ueshiba
(1883-1969)
Fundador do Aikido

AIKIBLOG

19/01/2016 - 00:00
Miyamoto Tsuruzo Shihan

Tags:

Share